Tel: +90 212 465 63 63

  • Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. 2 Apt. No:8/2/14 Bakırköy-İstanbul
  • info@goldgumruk.com.tr

VEKALETNAME

VEKALETNAME

VEKALETNAME Şirketimiz Adına Gelip, Serbest Dolaşım Girişi, Gümrük Antrepo, Dahilde işleme Gümrük Kontrolü Altında işleme Geçici ithalat Hariçte işleme ve ihracat Rejimlerine Tabi Tutulacak Her Türlü Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir işlem veya Kullanımına Tabi Tutulması işlemleri İle ilgili Olarak, Tüm Resmi Makamlardan Alınacak izin İçin, Gümrük İdarelerinde, Serbest Bölgelerde, Birliklerde, Bankalarda, Habzukabza, Kambiyo Mercilerinde, Odalarda, Limanlarda, Ambarlarda Depolarda, ilgili Diğer Kuruluşlarda ve Merkez ve Taşra Teşkilatları Dahil Olmak Üzere, Tüm Resmi Dairelerde Mevzuatın Gümrük Müşavirlerine Verdiği Yetki ve Sorumluluklar Çerçevesinde Kendilerine Tevdi Edeceğimiz ve Sıhhatlerine ilişkin Sorumluluğu Tarafımıza ait Fatura, Menşe Belgesi, Atr, Eur. , Sigorta Poliçesi, Teşvik Belgesi, Ekspertiz Raporu, Konşimento, Navlun Makbuzu, Çeki Listesi ve Kıymeti Etkileyebilecek Royalti ve Lisans Ödemeleri, Satıcı İle Aramızda Münasebet Bulunması ve İthalatlarımıza Kısıtlama, Koşul veya Edim Konulması Hallerine Bu Duruma ilişkin Belgelere Uygun Olmak Şartıyla, Beyannamelerinin Mahsus Kutulanmn ve Gümrük Kıymet Bildirimlerinin Doldurulması ve İmzalanması İşlemlerinin İfası ve Takibine, Eşya İle ilgili Bakım Onanm,Yetedilik, T.S.E. Kontrol, İNF Bilgi Formları, T5 Belgesi , Ölçü Ayar-Radyasyon Güvenliği, Telif Hakları Gibi Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Gerektiği Her Türlü Belgelerin işlemlerini Yürütmeye, Konşimentoları Almaya, İmzalamaya ve Cirolamaya, Tahmil-Tahliye ve Teslim işlemleri Yapmaya ve Yaptırmaya, Eşyayı Sevk ve Nakle, Rapor Tutarak ve Rezerve Yapıtı Tanzim Etmeye, Ettirmeye ve İmzalamaya, Gümrük İş Emrinde Tam Tespit, Muayene ve Kiişat Talimatı Verildiği Dummlarda, Eşya Değişikliği, Eksiklik ve Kayıplar İçin Sorumluluk Aleyhine işlem Yürütmeye, Vergi, Resim, Harç, Depozito, Fazla Mesai, Yolluk Harcırah, İthalatta Ödenecek Fonlar ve Her Türlü Teminatı Saymanlık Müdürlüklerine Yatırmaya, bunlara ait itiraz işlemlerini Yapmaya ve Yatırılmış Olanlan Geri Almaya Bunlarla ilgili Belgeleri Teslim ve Tesellüm Etmeye, Navlun Belgelerini, Ardiye Sair Ücretlerini Yatırmaya ve Yatınlmış Olanları Geri Almaya, Taahhütname İmzalamaya ve İbraz ve Eşyanın Gümrüklenmesi İçin Yasal Çerçeve içerisinde Yapabileceğimiz Tüm işlemleri ifaya ve İkmale Mezun ve Yetkili Olmak üzere Yenibosna V.D.8310294723 numaralı GOLD GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafindan hazırlanan E-Birlik projesi kapsamında sunulan ve Network ağlan kullanılarak ihracat ile ilgili belge ve Beyannamelerin Elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç aidatlannın aynı Teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslannı gösterir Taahhütnameleri imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifreleri ve kullanıcı adını benim/bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere GOLD GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ'ni gerektiğinde ahiri tevkil, teşrik ve azle, temsil ve ilzama yetkili olarak vekil nasp tayin ettim/ettik.
VEKALET VEREN:
FİRMA ÜNVANI:
FİRMA ADRESİ:
FİRMA VERGİ DAİRESİ:
VERGİ DAİRE SİCİL NUMARASI:

Copyright © Gold Gümrük Müşavirliği AŞ. 2016. All rights reserved.

Created by: Sesa Bilişim